Hero Women’s Professional Golf Tour - Players' Scoring Average

HWPGT 2019-SCORING AVERAGE (Leg 6)
S.No. PLAYER NAME Event played Avg Pts Stroke Avg
1 Ridhima Dilawari 3 -0.33 71.67
2 Tvesa Malik 2 0.5 72.50
3T Diksha Dagar 1 2 74.00
3T Gaurika Bishnoi 5 2 74.00
5 Amandeep Drall 5 2.2 74.20
6 Neha Tripathi 6 2.28 74.28
7 Gursimar Badwal 6 3.56 75.56
8 Ananya Datar 5 4.06 76.06
9 Siddhi Kapoor 6 4.28 76.28
10 Afshan Fatima 6 4.78 76.78
11 Millie Saroha 2 5.17 77.17
12 Suchitra Ramesh 5 5.93 77.93
13 Smriti Mehra 6 6.5 78.50
14 Khushi Khanijau 6 6.78 78.78
15 Anisha Padukone 4 6.92 78.92
16 Jyotsana Singh 5 7.47 79.47
17 Sifat Alag 6 7.78 79.78
18 Anousha Tripathi 5 9.13 81.13
19T Sonam Chugh 4 9.67 81.67
19T Tavleen Batra 1 9.67 81.67
21 Mehar Atwal 6 10.06 82.06
22 Ayesha Kapur 6 10.5 82.50
23 Ishvari Prasanna 4 11.25 83.25
24 Komal Chaudhary 6 12.45 84.45
25 Dolma Rawat 4 13.5 85.50
26 Vandana Agarwal 1 14 86
33 Lavanya Tatiwala 1 16 88.00
34 Hita Prakash 3 19.78 91.78
HWPGT 2018-SCORING AVERAGE (Leg 18)
S.No. PLAYER NAME Event played Avg Pts Stroke Avg
1 Vani Kapoor 4 1.09 73.09
2 Sharmila Nicollet 1 1.33 73.33
3 Gaurika Bishnoi 8 1.54 73.54
4 Ridhima Dilawari 3 1.78 73.78
5 Tvesa Malik 17 2.29 74.29
6 Neha Tripathi 16 2.71 74.71
7 Amandeep Drall 15 3.18 75.18
8 Gursimar Badwal 15 3.73 75.73
9 Smriti Mehra 12 4.17 76.17
10 Saaniya Sharma 7 4.24 76.24
11 Trisha Sunil 8 4.79 76.79
12 Afshan Fatima 18 5.33 77.33
13 Siddhi Kapoor 17 5.76 77.76
14 Anisha Padukone 9 6.33 78.33
15 Khushi Khanijau 16 6.37 78.37
16 Millie Saroha 18 6.53 78.53
17 Sonam Chugh 12 6.75 78.75
18 Vaishavi Sinha 1 7.33 79.33
19 Suchitra Ramesh 15 7.42 79.42
20 Ayesha Kapur 15 8.58 80.58
21 Tavleen Batra 8 9.67 81.67
22 Preetinder Kaur 1 10 82
23 Mehar Atwal 13 10.53 82.53
24 Astha Madan 2 13.83 85.83
25 Hita Prakash 9 14.96 86.96
26 Priya Puri 1 15.33 87.33
27 Vandana Agarwal 1 18 90
28 Komal Chaudhary 7 19.48 91.48
HWPGT 2017-SCORING AVERAGE
S.No. PLAYER NAME Event played Avg Pts Stroke Avg
1 Walailak Satarak 1 -0.67 71.33
2 Vani Kapoor 6 0.78 72.78
3 Amandeep Drall 13 2.64 74.64
4 Neha Tripathi 12 2.69 74.69
5 Gaurika Bishnoi 15 2.8 74.8
6 Tvesa Malik 8 3.58 75.58
7T Supakchaya P. 1 3.67 75.67
7T Sharmila Nicollet 7 3.67 75.67
9T Gursimar Badwal 16 4.02 76.02
9T Saaniya Sharma 14 4.02 76.02
11 Smriti Mehra 13 4.31 76.31
12T Ankita Tiwana 2 6 78
12T Chayuda S. 1 6 78
14 Mehak Sharma 1 6.33 78.33
15 Afshan Fatima 15 6.51 78.51
16 Siddhi Kapoor 16 6.67 78.67
17 Mehar Atwal 16 6.94 78.94
18 Shweta Galande 1 7 79
19 Trisha Sunil 14 7.9 79.9
20 Ayesha Kapur 10 8.17 80.17
21 Anisha Padukone 7 8.28 80.28
22 Sonam Chugh 11 8.3 80.3
23 Millie Saroha 2 8.34 80.34
24 Suchitra Ramesh 7 8.9 80.9
25 Tavleen Batra 5 9.8 81.8
26 Nikki Ponappa 2 11.34 83.34
27 Priya Puri 3 12.28 84.28
28 Preetinder Kaur 1 13.67 85.67
29 Vandana Agarwal 1 14 86
30 Komal Chaudhary 4 16.08 88.08
Players' scoring average 2016 (after Leg 17)
S.No. PLAYER NAME Event played Avg Pts Stroke Avg
1 Vani Kapoor 13 1.64 73.64
2 Amandeep Drall 14 1.8 73.8
3 Gaurika Bishnoi 2 2 74
4 Smriti Mehra 9 3.11 75.11
5 Kiran Matharu 8 3.17 75.17
6 Neha Tripathi 16 3.27 75.27
7 Gursimar Badwal 17 4.04 76.04
8 Sharmila Nicollet 10 4.05 76.05
9 Vaishavi Sinha 2 4.17 76.17
10 Shweta Galande 17 4.99 76.99
11 Saaniya Sharma 17 5.32 77.32
12 Ankita Tiwana 15 5.37 77.37
13 Afshan Fatima 17 5.82 77.82
14 Mehar Atwal 16 5.89 77.89
15 Gauri Monga 8 6.37 78.37
16 Mehak Sharma 7 7.14 79.14
17 Siddhi Kapoor 6 7.31 79.31
18 Trisha Sunil 15 7.89 79.89
19 Sonam Chugh 11 8.59 80.59
20 Pallavi Jain 5 8.93 80.93
21 Nikki Ponappa 10 9.38 81.38
22 Ayesha Kapur 9 10.44 82.44
23 Preetinder Kaur 3 10.44 82.44
24 Rani Sonti 2 13.84 85.84
25 Vandana Agarwal 5 14.2 86.2
26 Priya Puri 5 15.6 87.6
Players scoring average 2015 (after Leg-18)
S.No. PLAYER NAME Event played Avg Pts Avg Stroke
1 Vaishavi Sinha 3 -0.55 71.45
2 Vani Kapoor 18 1.3 73.3
3 Kiran Matharu 8 1.88 73.88
4 Sharmila Nicollet 10 1.97 73.97
5 Amandeep Drall 18 2.39 74.39
6 Smriti Mehra 14 2.86 74.86
7 Neha Tripathi 18 3.09 75.09
8 Gursimar Badwal 16 3.48 75.48
9 Gauri Monga 13 4.23 76.23
10 Shweta Galande 18 4.69 76.69
11T Saaniya Sharma 17 5.07 77.07
11T Ankita Tiwana 18 5.07 77.07
13 Mehar Atwal 12 6.78 78.78
14 Mayali Talwar 1 7.67 79.67
15 Afshan Fatima 7 7.9 79.9
16 Pallavi Jain 14 8.12 80.12
17 Rani Sonti 4.00 9.33 81.33
18 Ayesha Kapur 9 9.89 81.89
19 Preetinder Kaur 9 11.41 83.41
20 Shraddhanjali Singh 7 11.9 83.9
21 Priya Puri 14 12.08 84.08
22 Vandana Agarwal 8 12.58 84.58
23 Nikki Ponappa 5 12.67 84.67
Players Scoring Average 2014
Players scoring average after Leg-13
S.No. PLAYER NAME AVERAGE
1 Vani Kapoor 73.72
2 Sharmila Nicollet 73.89
3 Smriti Mehra 74.43
4 Vaishavi Sinha 74.67
5 Gursimar Badwal 75.19
6 Shweta Galande 75.36
7 Neha Tripathi 75.39
8 Ankita Tiwana 76.46
9 Saaniya Sharma 77.41
10 Pallavi Jain- 78.1
11 Meghna Bal 78.5
12 Vandana Agarwal 79.48
13 Preetinder Kaur 80.83
14 Nikki Ponappa 80.88
15 Shraddhanjali Singh 82.67
16 Mita Gowande 83.5
17 Priya Puri 85.69
Players Scoring Average 2013
Players scoring average after Leg-13
S.No. PLAYER NAME AVERAGE PLAYED
1 Sharmila Nicollet 73.22 6
2 Smriti Mehra * 73.27 11
3 Neha Tripathi * 74 13
4 Vani Kapoor * 74.13 13
5 Shweta Galande 75.29 7
6 Saaniya Sharma * 76.88 11
7 Ankita Tiwana * 77 10
8 Shraddhanjali Singh 77 3
9 Rani Sonti * 77.64 13
10 Meghna Bal 79.72 6
11 Preetinder Kaur * 79.72 12
12 Pallavi Jain * 79.95 13
13 Vandana Agarwal 80.07 9
14 Nikki Ponappa * 81.67 10
15 Priya Puri 83.78 9
16 Bhavi Shah * 84.13 10
17 Mita Gowande 85.94 6
18 Seema Sobti 87.5 1
* Played 80% of scheduled events
Players Scoring Average 2012
PLAYER NAME AVERAGE PLAYED
1 Sharmila Nicollet 71 2
2 Simi Mehra 73.75 8
3 Nalini Singh (S) 74.04 8
4 Vani Kapoor 74.17 8
5 Neha Tripathi 75.63 8
6 Shraddhanjali Singh 76.12 7
7 Saaniya Sharma 76.33 8
8 Meghna Bal 78.31 6
9 Ankita Tiwana 79 8
10 Preetinder Kaur 80.92 8
11 Rani Sonti 81.26 7
12 Pallavi Jain 81.33 7
13 Vandana Agarwal  82 3
14 Nikki Ponappa 82.29 8
15 Priya Puri 82.33 7
16 Seema Sobti 84.83 2
17 Nalini Singh  84.88 5
18 Mita Gowande 86.17 3
Players Scoring Average 2011 - 2012
NAME TOTAL SCORE TOTAL ROUND AVR.
1 Simi Mehra 3483 48 72.56
2 Sharmila Nicollet 2403 33 72.82
3 Nalini Singh (S) 3428 47 72.94
4 Neha Tripathi 3600 48 75
5 Saaniya Sharma 3095 41 75.49
6 Meghna Bal 2221 29 76.59
7 Shraddhanjali Singh 1699 22 77.23
8 Tanya Wadhwa 155 2 77.5
9 Ankita Tiwana 3458 44 78.59
10 Vandana Agarwal  2154 27 79.78
11 Nikki Ponappa 3193 40 79.83
12 Rani Sonti 2321 29 80.03
13 Preetinder Kaur 3775 47 80.32
14 Pallavi Jain 3799 47 80.83
15 Nalini Singh  1421 17 83.59
16 Mita Gowande 1343 16 83.94
17 Rukmini Mehta 607 7 86.71
18 Priya Puri 615 7 87.86
19 Rhea Nair 150 2 75